Taison E Tobias - Volume 1 - (1988) - Taison e Tobias