Abel E Caim (1974) (LPITAM 2123) - (1974) - Abel e Caim