Ramiro E Romero - 78 RPM 1961 - (1961) - Ramiro e Romero