Ramiro E Romero - 78 RPM 1964 - (1964) - Ramiro e Romero