Paetinha, Joazeiro E Molinari - 78 RPM 1962 - (1962) - Paetinha, Joazeiro e Molinari