Paetinha, Joazeiro E Molinari - 78 RPM 1963 - (1963) - Paetinha, Joazeiro e Molinari