Paetinha, Joazeiro E Molinari - 78 RPM 1964 - (1964) - Paetinha, Joazeiro e Molinari