Trio Barra Pesada - Lazaro, Nazareno e Toninho (1984) (ASABRANCA 3066063) - (1984) - Trio Barra Pesada - Lázaro, Nazareno e Toninho